Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Implementacija autentikacije putem sustava AAI@EduHr u .NET web aplikacijama

Potrebna programska podrška

Što je OIOSAML?

Procedura za implementaciju OIOSAML autentikacijskog modula

Generiranje certifikata

Zapisivanje događaja

Uporaba

Tipične greške

Važno: podešavanje SAML modula resursa
 

Potrebna programska podrška

Upute u nastavku realizirane su uporabom sljedeće programske podrške:

 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 / Windows 7 Professional;
   
 • IIS sa ASP.NET 2.0 modom rada;
   
 • .NET 4.5 framework ili noviji;
   
 • Microsoft Visual Studio 2005 ili noviji;
   
 • Potrebno je instalirati OIOSAML.NET, verziju 1.7.9 (direktna poveznica na dk.nita.saml20 nuget paket);
   
 • Odgovarajuća DLL datoteka dk.nita.saml20.dll prilagođena sustavu AAI@EduHr;
   
 • Datoteka log4net.dll - log4net omogućuje napredno logiranje događaja, koje možemo i ne moramo konfigurirati ovisno o tome želimo ili ne dodatno logiranje, ali ova komponenta mora postojati;
   
 • Windows distribucija OpenSSL-a za generiranje certifikata;


Što je OIOSAML?

OIOSAML.NET je programski alat za implementaciju SAML2 protokola u .NET web aplikacijama. Ovaj programski alat inicijalno je nastao na temelju projekta Danske vlade za integracijom vladinih servisa u sustav jedinstvene autentikacije, a u sustavu AAI@EduHr koristi se kao autentikacijski modul za povezivanje .NET aplikacija s AAI@EduHr Single Sign-On servisom.


Procedura za implementaciju OIOSAML autentikacijskog modula

 1. Pokrenite Visual Studio i kreirajte novi ASP.NET projekt:

  File -> New -> Web Site...

  Kreiranje ASP.NET projekta
 2. Instalirajte dk.nita.saml20 nuget paket.
   
 3. Dodajte prilagođenu datoteku dk.nita.saml20.dll (preuzetu sa ovih uputa) u projekt:
   
  • Označite

   Projekt -> Add Existing Item...

   Dodavanje datoteke dk.nita.saml20.dll u projekt
  • Odaberite datoteku dk.nita.saml20.dll
 4. Dodajte poveznicu na datoteku dk.nita.saml20.dll:
   
  • Uklonite referencu na postojeći DLL dk.nita.saml20.dll koji je došao sa instalacijom paketa
  • Označite:

   Projekt -> Add Reference...

   Dodavanje poveznice na datoteku
    
  • Odaberite datoteku dk.nita.saml20.dll
 5. Dodajte ASP.NET handlere login.ashx, logout.ashx i metadata.ashx:
   
  • Označite

   Projekt -> Add New Item...

  • Iz ponuđenog prozora odaberite Generic Handler i upišite ime datoteke login.ashx

   Generic Handler
  • Ponovite postupak za preostala 2 handlera: logout.ashx i metadata.ashx
 6. Promjenite sadržaje generičkih handlera na sljedeći način (svaki postojeći kod handlera treba zakomentirati ili obrisati):
   
  • U login.ashx postaviti:
    
   <%@ WebHandler Class="dk.nita.saml20.protocol.Saml20SignonHandler" %>
  • U logout.ashx postaviti:
    
   <%@ WebHandler Class="dk.nita.saml20.protocol.Saml20LogoutHandler" %>
  • U metadata.ashx postaviti:
    
   <%@ WebHandler Class="dk.nita.saml20.protocol.Saml20MetadataHandler" %>
 7. Instalirajte certifikat (postupak generiranja certifikata) kojim će se potpisivati zaglavlje. Certifikat treba instalirati u Computer Account koristeći MMC Certificates.

  Instalacija certifikata koristeći MMC Certificates
 8. Odaberite certifikat i postavite prava čitanja za Network Service i IIS_IUSR

  Odabir postavki
  Postavljanje prava čitanja
   
 9. Koristite prilagođenu konfiguracijsku web.config datoteku:
  • Preuzmite datoteku i preimenujte je iz web.config.example u web.config
  • U web.config datoteci pronađite redak:
    
   <SigningCertificate 
   	findValue="CN=virtualni-host, DC=organization, DC=hr"
   	storeLocation="LocalMachine" 
   	storeName="My" 
   	x509FindType="FindBySubjectDistinguishedName" 
   	validonly="no"/>	
   						

   i zamjenite sadržaj atributa findValue vrijednošću atributa Subject u certifikatu kojim će se potpisivati zaglavlja (kriterij pretraživanja MS Certificate Store-a putem DN). Navedeno se može pronaći dvostrukim klikom na certifikat te pregledom polja Subject (slika je samo za primjer):

   Zamjena sadržaja atributa findValue

  • U web.config datoteci pronađite redak:
    
   <ServiceProvider id="demoSP" server="http://virtualni-host/">
   
   

   i zamjenite id imenom kojim će se vaša aplikacija predstavljati Single Sign-On servisu, dok server treba biti stvarno ime poslužitelja.
    

  • U web.config datoteci pronađite redak:
    
   <Audience>demoSP<Audience>
   
   

   i u vrijednost Audience upišite istu vrijednost koja je upisana u polje id u prethodnom koraku.

 10. U korijenu c:\ kreirajte direktorij metadata i postavite mu prava čitanja za Network Service i IIS_IUSR. Ukoliko direktorij metadata treba biti na nekom drugom mjestu, u konfiguracijskoj datoteci web.config treba promjeniti putanju do direktorija:
   
  <IDPEndPoints metadata="C:\metadata\">
  	<add id="https://login.aaiedu.hr/ms/saml2/idp/metadata.php">
  		<CertificateValidation>
  		<add type="dk.nita.saml20.Specification.SelfIssuedCertificateSpecification, dk.nita.saml20"/>
  		</CertificateValidation>
  	</add>
  </IDPEndPoints>				
  				
 11. Dohvatite metapodatke AAI@EduHr Single Sign-On servisa i spremite ih u gore definiran direktorij metadata pod bilo kojim imenom (npr. aaiedu_metadata.xml). U slučaju testiranja autentikacije u testnom AAI@EduHr okruženju, potrebno je dohvatiti metapodatke za AAI@EduHr Lab Single Sign-On servis. U tom slučaju, prilikom prelaska u produkciju, potrebno je zamjeniti testne metapodatke sa produkcijskim.
   
 12. Objavite kompajliran projekt na web serveru.
   
 13. Registrirajte vašu aplikaciju u sustavu AAI@EduHr prema uputama na web stranici Sustav jedinstvene autentikacije korisnika.

  SAML metapodatke koje je potrebno unijeti prilikom registracije možete pronaći na web adresi (URL) na kojoj se nalazi metadata handler vaše aplikacije, npr. https://vas_posluzitelj.ustanova.hr/metadata.ashx. SAML modul resursa koji koriste OIOSAML.NET u registru resursa treba u parametru AuthService imati postavljenu vrijednost OIOSAML.NET.
 14. (opcionalno) Prema početnim postavkama, OIOSAML.NET paket za sve tipove grešaka javlja generičku poruku tipa 'Unable to validate SAML message'. Tijekom razvoja i testiranja aplikacije moguće je uključiti detaljni prikaz poruke greške na način da se postavi konfiguracija 'ShowError'. Ovu opciju potrebno je onemoućiti u produkciji.
<SAML20Federation xmlns="urn:dk.nita.saml20.configuration">
  ...
  <ShowError>true</ShowError> 
  ...
</SAML20Federation>

 


Generiranje certifikata

Postupak generiranja certifikata (potrebna je OpenSSL distribucija za Windowse):

 1. Generirajte 1024 bitni ključ:
   
  openssl genrsa -out openssl_key.pem 1024
 2. Generirajte certifikat sljedećom naredbom (sve u jednom retku, zamjenite serverName.realm stvarnim DNS nazivom vašeg poslužitelja):
   
  openssl req -new -x509 -key openssl_key.pem -out openssl_crt.pem -outform pem 
   -days 3650 -subj "/CN=serverName.realm"
 3. Snimite certifikat u pk12 formatu, zajedno s privatnim ključem:
   
  openssl pkcs12 -export -in openssl_crt.pem -inkey openssl_key.pem -out certificate_in_pk12.p12


Zapisivanje događaja

dk.nita.saml20 omogućuje zapisivanje događaja na dvije osnovne razine:

 • Error - zapisuje samo pogreške;
   
 • Information - zapisuje događaje unutar sustava i služi za analizu ponašanja sustava u najsitnije detalje;

Podrazumijevana konfiguracija zapisuje samo pogreške u C:\logs\saml2.trace.log. Kako direktorij C:\logs standardno ne postoji, potrebno ga je kreirati i postaviti prava pisanja za Network Service.

Vrstu zapisivanja događaja i odredišni direktorij moguće je promjeniti u datoteci web.config u odjeljku diagnostics:

<system.diagnostics>
	<trace autoflush="true"></trace>
	<sources>
		<source name="dk.nita.saml20" switchValue="Error">
			<listeners>
				<add name="trace"/>
			</listeners>
		</source>
	</sources>
	<sharedListeners>
		<add 	name="trace" 
			type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener" 
			initializeData="C:\logs\saml2.tracelog"/>
	</sharedListeners>
</system.diagnostics>	


Uporaba

 • Podaci o autenticiranom korisniku dohvaćaju se korištenjem property-ja dk.nita.saml20.identity.Saml20Identity.Current, primjerice:
   
  using dk.nita.saml20.identity;
  ...
  if (Saml20Identity.Current != null)
  {
  	Saml20Identity test = Saml20Identity.Current;
  	Response.Write("Ispisujem vrijednost za hrEduPersonUniqueID: ");
  	string[] values_ID = test["hrEduPersonUniqueID"][0].AttributeValue; 
  	Response.Write(values_ID[0]);
  	Response.Write("<br>");
  	Response.Write("Ispisujem vrijednost za mail: ");
  	string[] values_mail = test["mail"][0].AttributeValue;
  	Response.Write(values_mail[0]);
  	Response.Write("<br>");
  	Response.Write("Ispisujem vrijednost za hrEduPersonPrimaryAffiliation: ");
  	string[] values_hrEduPersonPrimaryAffiliation = 
  				test["hrEduPersonPrimaryAffiliation"][0].AttributeValue;
  	Response.Write(values_hrEduPersonPrimaryAffiliation[0]);
  	Response.Write("<br> <p size=20>it works</p>");
  }
  else
  {
  	Response.Write("Neautenticirani korisnik");
  	Response.Redirect("login.ashx");
  }
  				
 • Alternativno, može se koristiti metoda IsInitialized(). Za provjeru postojanja atributa može se iskoristiti metoda HasAttribute().
 if (Saml20Identity.IsInitialized())
 {
    string userInfo = "Korisnik je autenticiran. ";
    Saml20Identity user = Saml20Identity.Current;
    if (user.HasAttribute("hrEduPersonUniqueID"))
    {
      userInfo += "Korisnička oznaka: ";
      userInfo += user["hrEduPersonUniqueID"][0].AttributeValue[0];
    } else
    {
      userInfo += "Korisnička oznaka nije među atributima. ";
    }
 }

...
// Dodatni primjer redirekcije u slučaju da korisnik nije autenticiran.
if (! Saml20Identity.IsInitialized())
{
  Response.Redirect("login.ashx");
}

 

 • Korisnik se odjavljuje sa sustava pozivanjem logout.ashx:
   
  Response.Redirect("logout.ashx");
  				
 • Redirekcija na stranicu različitu od default.aspx se postiže uporabom koda:
   
  if (dk.nita.saml20.identity.Saml20Identity.Current == null) 
  {
  	dk.nita.saml20.config.SAML20FederationConfig.GetConfig().ServiceProvider.SignOnEndpoint.RedirectUrl =
  		"subweb.aspx";
  	dk.nita.saml20.config.SAML20FederationConfig.GetConfig().ServiceProvider.SignOnEndpoint.endpointType =
  		EndpointType.SIGNON;  
  	Response.Redirect("login.ashx"); 
  }	
  


Tipične greške

Stack Trace:
[CryptographicException: Keyset does not exist 
...
]
		

U tom slučaju certifikat ne sadrži potrebni privatni ključ za generiranje potpisa ili nisu dobro postavljena prava za čitanje. Ponovite korak 7 ili ponovite postupak generiranja certifikata.

 

Error: dk.nita.saml20.Profiles.DKSaml20.DKSaml20FormatException: The DK-SAML 2.0 profile requires that an attribute's "Name" is an URI.  

Format atributa 'Name' kojeg isporučuje AAI@EduHr je 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic'. Prema početnim postavkama, OIOSAML.NET 1.7.9 očekuje format 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri'. U DLL datoteci 'dk.nita.saml20.dll' koja je dostupna za preuzimanje u ovim uputama, napravljene su preinake koje omogućuju ispravnu validaciju SAML odgovora. Provjerite dali ste u vašem projektu uspješno postavili poveznicu (referencu) na prilagođeni DLL koji je dostupan u ovim uputama.  

 

System.Security.Cryptography.CryptographicException: Invalida algorithm specified.

Za rješavanje ove greške, prilikom postupka generiranja certifikata, u zadnjem (trećem) koraku unesite sljedeću naredbu (u naredbi je dodan parametar -CSP):

openssl pkcs12 -export -in openssl_crt.pem -inkey openssl_key.pem -out certificate_in_pk12.p12 -CSP "Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider"

Nakon toga ponovno instalirajte certifikat i postavite prava čitanja.

 

dk.nita.saml20Exception: Your sesion has been disconected, please logon again... 

Radi se o promjeni ponašanja Internet preglednika vezano za atribut 'SameSite' u kolačićima. Slijedite rješenje za .NET aplikacije.


Važno!

SAML modul resursa koji koriste OIOSAML.NET u registru resursa treba u parametru AuthService imati postavljenu vrijednost OIOSAML.NET.