Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Upute za upravljanje certifikatom (FreeRADIUS)

Debian Stretch, Buster

Debian Stretch, Buster

1) kako naći certifikat:

FreeRADIUS koristi nekoliko parametara za postavljanje sustava certifikata pri korištenju EAP-TTLS komunikacije koji se nalaze u konfiguracijskoj datoteci /etc/freeradius/3.0/mods-available/eap-aai. Potrebni parametri se nalaze u grupi tls i imaju slijedeće oznake :

  • private_key_password - lozinka serverskog ključa

  • private_key_file - datoteka s serverskim ključem

  • certificate_file - datoteka s serverskim certifikatom

Standardna konfiguracija AAI paketa je slijedeća (confdir = /etc/freeradius/3.0/):

certdir = ${confdir}/certs
private_key_password = 'neki_password'
private_key_file =${certdir}/fRcerts/private/server-key.pem
certificate_file =${certdir}/fRcerts/server-cert.pem

CN polje od certifikata koji koristi FreeRADIUS servis je freeradius.AAI_realm (npr. freeradius.srce.hr), a sama datoteka s CA root certifikatom u .der formatu se nalazi na putanji /etc/freeradius/3.0/certs/fRcerts/cacert.der

2) kako ga provjeriti:

Sadržaj certifikata je moguće provjeriti slijedećim naredbama ovisno o tome da li se provjerava .pem ili .der format.

openssl x509 -in putanja_i_ime_certifikata.pem -noout -text
openssl x509 -in putanja_i_ime_certifikata.der -inform der -text -noout

Na primjer:

openssl x509 -in /etc/freeradius/3.0/certs/fRcerts/server-cert.pem -noout -text

3) kako ga izgenerirati:

U slučaju generiranja novog ili zamjene postojećeg certifikata, isto se može učiniti ili korištenjem opcije reconfigure prilikom instalacije paketa ili sa skriptom za izradu certifikata dostupnom na URL-u https://www.eduroam.hr/server-certs/

Po generiranju certifikata potrebno je restartati RADIUS programsko rješenje (FreeRADIUS).

4) kako vratiti promjenjeni certifikat:

Struktura s potrebnim certifikatima se nalazi u direktriju fRcerts , čiju sigurnosnu kopiju treba vratiti u u direktorij /etc/freeradius/3.0/certs/.

Nakon ovog koraka potrebno je vratiti i eap-aai datoteku, čiju sigurnosnu kopiju treba vratiti u direktorij /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/. U ovoj datoteci se nalazi lozinka za pristup certifikatu.

Nakon toga je potrebno restartatiRADIUS programsko rješenje (FreeRADIUS).

Po obavljenom vraćanju sustava certifikata potrebno je lozinku koja se nalazi u datoteci /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/eap-aai grupa tls u atributu private_key_password unijeti u kofiguraciju Debian sustava paketa slijedećom naredbom (tekst PASSWORD, potrebno je zamjeniti vrijednošću lozinke):

# echo "set aai/eap-password PASSWORD" | debconf-communicate

Prilikom korištenja FreeRADIUS-AAI Debian paketa, u slučaju da je potrebna rekonfiguracija, sigurnosne kopije gornjih datoteka moguće je pronaći na:
 

/etc/freeradius/3.0/certs/fRcerts za fRcerts strukturu

/var/backups/freeradius/ za eap-aai datoteku.