Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti


Opis resursa:

  • Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup istraživačkim podacima i planovima upravljanja istraživačkih podataka djelatnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također djelatnici mogu u njega pohranjivati pre-print svojih radova. Djelatnici Akademije sami pohranjuju svoje podatke (samo-arhiviranje) uz pomoć djelatnika Knjižnice HAZU. Svi novi časopisi i zbornici radova te digitalizirana građa Akademijinih jedinica nalazi se u otvorenom pristupu u Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - DiZbi.HAZU na adresi https://dizbi.hazu.hr/a/.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.hazu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKoristi se pri pretrazi autorovih radova pohranjenih na repozitoriju
displayNameKoristi se kada je potrebno prikazati ime i prezime bez posebnih znakova radi načina prikaza koji ih ne odobrava
givenNameKoristi se kao metapodatak o pohranitelju prilikom samoarhiviranja ili unosa radova
hrEduOrgMailKoristi se kao pomoćna email adresa za kontakt
hrEduPersonOIBKoristi se kao metapodatak o pohranitelju prilikom samoarhiviranja ili unosa radova
hrEduPersonPersistentIDAutentifikacija u sustavu Dabar
hrEduPersonPrimaryAffiliationKoristi se kod utvrđivanja uloga na repozitoriju, student, djelatnik i sl.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberKoristi se kao dodatni metapodatak prilikom pretraživanja vlastitih radova
mailKoristi se za ispunjavanje nužnog email polja pri kreiranju lokalnih Drupal korisničkih računa
oKoristi se kod određivanja prava korisnika na institucijskim repozitorijima njihovih ustanova
ouKoristi se kod određivanja prava korisnika na pojedinačnim repozitorijima njihovih ustanova
snKoristi se kao metapodatak o pohranitelju prilikom samoarhiviranja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Tot; E-mail: mtot@hazu.hrNatrag na popis