Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

HR-ZOO - VDC Portal


Opis resursa:

  • Korisnički portal za korisnike HR-ZOO infrastrukture, na kojem će krajnji korisnik predati zahtjev za virtualnim poslužiteljem, kao i upravljati istim.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://portal.vdc.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnObvezna identifikacija predavatelja zahtjeva za virtualnim resursima.
dcIdentifikator ustanove (temelji se na DNS domeni ustanove), iz kojeg se generira pristupna poveznica na VDC portal HRZOO-a za pojedinu ustanovu.
hrEduOrgMailNa elektroničku adresu, navedenu u sustavu AAI, sustav će poslati izvještaje, kao i statuse predanih zahtjeva.
hrEduOrgUniqueNumberOIB ustanove - služi za generiranje i naslovljavanje izvještaja potrošnje resursa.
hrEduPersonGroupMemberPripadnost grupi služi za filtriranje prava pristupa određenim funkcijama sustava. Ovim parametrom je definirano pravo kreiranja virtualnih resursa na HRZOO oblaku.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailElektronička adresa služi za obavještavanje korisnika, kao i filtriranje istih na komponentama sustava HRZOO
oNaziv matične ustanove služi administratoru sustava detaljan pregled potrošnje resursa prema ustanovi.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Kristian Dizdar; E-mail: kdizdar@srce.hrNatrag na popis