Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Confluence i Jira - srcehr.atlasian.net


Opis resursa:

  • Cloud verzija Atlasian softwarea (Confluence i Jira)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://srcehr.atlassian.net

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://srcehr.atlassian.net

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://srcehr.atlassian.net

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime korisnika za prikaz u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailmail korisnika za slanje obavijesti i komunikaciju
uidID korisnika u LDAPu - primarni podatak koji se koristi za kreiranje accounta na Cloud instancama Jire i Confluenca

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Mihalj; E-mail: kmihalj@srce.hrNatrag na popis