Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanja


Opis resursa:

  • Autorizacija obrazovnih i znanstvenih institucija te studenata za prijavu na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanja radi prijava na radionice, ankete i natječaje. Podaci se koriste isključivo interno za potrebe provedbe navedenih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://forme.mzo.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://mzo.gov.hr/uvjeti-koristenja/76

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIme će se koristiti za evidentiranje sudjelovanja prijavitelja na radionicama, anketama i natječajima
hrEduOrgOIBOIB ustanove koristiti će se za potrebe izdavanja potvrda te računa za komercijalne radionice, povezivanje s drugima bazama podataka zbog potreba kreiranja internih izvještaja
hrEduOrgTypeTip ustanove koristiti će se za analizu i praćenje broja sudionika u aktivnostima Ministarstva znanosti i obrazovanja
hrEduPersonAffiliationPovezanost s ustanovom koristi se za utvrđivanje veze s ustanovom (radi li se o djelatniku ili studentu i sl.)
hrEduPersonHomeOrgOznaka Matične ustanove koristiti će se za evidentiranje broja sudionika iz prijavljene matične ustanove
hrEduPersonOIBPodatak OIB osobe koristiti će se za potrebe jedinstvene identifikacije osobe te izdavanja potvrda o sudjelovanju na radionicama ili natječajima, povezivanje s drugima bazama podataka zbog potreba kreiranja internih izvještaja i moguće dodatne kontrole određenih podataka o osobi nužnih za odobravanja određenog zahtjeva ili prijave
hrEduPersonScienceAreaPodatak Područje znanosti koristiti će se za potrebe analiza provedbe godišnjih ciljeva Ministarstva za pojedina područja znanosti, povezivanje s drugima bazama podataka zbog potreba kreiranja internih izvještaja i moguće dodatne kontrole određenih podataka o osobi nužnih za odobravanja određenog zahtjeva ili prijave
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
maile-mail će se koristi za komunikaciju s prijaviteljima na aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja
oNaziv matične ustanove koristiti će se za analizu i praćenje broja sudionika prema nazivu ustanove
snPrezime će se koristiti za evidentiranje sudjelovanja prijavitelja na radionicama, anketama i natječajima

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ronald Reiner; E-mail: Ronald.Reiner@mzo.hrNatrag na popis